سفر زخم

سفر ( به کسر سین و سکون ف ) به معنی سرگذشت است!! درد بعضی زخم ها تا ابد می سوزاند!!

آبان 92
2 پست
آذر 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مرداد 90
1 پست